Bydgoszcz Stowarzyszenie Bydgoskiej Fontanny Potop
Stowarzyszenie Bydgoskiej
Fontanny Potop
 
 
 

Statut

STATUT  STOWARZYSZENIA  BYDGOSKIEJ  FONTANNY  POTOP 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie  Bydgoskiej Fontanny  Potop i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 –  z późn. zm.) i niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez organy ustawione w niniejszym statucie.

§ 3

1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia może działac na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i działa na rzcz ogółu społeczności Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego

2.Do prowadzenia swych spraw   Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

1. Stowarzyszenie posiada własne logo, emblemat i pieczątkę, które używane są na dokumentach i wydawnictwach Stowarzyszenia.

2. Sposób używania wyżej wymienionych ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

1. Stowarzyszenie współpracuje z lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania i może pozostawać członkiem tych organizacji z poszanowaniem zasady autonomii Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada stronę internetową , na której informuje o swojej działalności.

Rozdział II
Cele, zadania i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. działanie na rzecz popularyzacji historii fontanny Potop z Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych z nią powiązanych,

2. działania na rzecz odbudowy i konserwacji zabytków bydgoskich,

3.podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywacji społeczności lokalnych,

4. prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej i oświatowej oraz promocji miasta Bydgoszczy i regionu kujawsko- pomorskiego

 

§ 8

Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych, obejmującej zadania w zakresie:

a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Pozyskiwanie społecznego poparcia dla idei odbudowy fontanny „POTOP” oraz zbieranie na ten cel niezbędnych środków, a także prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej.

2. Prowadzenie inwestycji związanej z odbudową fontanny „POTOP”.

3. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, w tym wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie.

4. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, gospodarczymi i kulturalnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami i placówkami upowszechniania kultury i sportu, a także z innymi podmiotami chcącymi współpracować w realizacji zadań Stowarzyszenia.

5. Pracę własną członków Stowarzyszenia:

a. prowadzenie społecznego nadzoru nad realizacją inwestycji,

b. społeczną organizację imprez wspierających.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

a) prowadzenie działalności promującej historię fontanny ,,Potop” z Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych z nią powiązanych,

b) organizowanie imprez, happeningów, festiwali, koncertów, konkursów, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych przy fontannie ,,Potop” w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

c) organizowanie, warsztatów, konferencji, seminariów, prelekcji w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

d) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, w tym wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie,

e) współpracę w instytucjami państwowymi, samorządowymi, gospodarczymi i kulturalnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami i placówkami upowszechniania oświaty, kultury i sportu, a także z innymi podmiotami chcącymi współpracować w realizacji zadań Stowarzyszenia,

f) pracę własną członków Stowarzyszenia, w tym prowadzenie społecznego nadzoru nad realizacją inwestycji oraz społeczną organizację imprez wspierających,

g) podejmowanie inicjatyw obywatelskich oraz organizowanie akcji społecznych, prowadzących do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

h) wspieranie inicjatyw obywatelskich i akcji społecznych, których cele są zbieżne z celami statutowymi i kierunkami działań Stowarzyszenia.

§ 10

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność w sferze pożytku publicznego.

2. Dochód z działalności Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.

2. Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków honorowych,

c) członków wspierających.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, zatwierdzoną przez Zarząd.

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:

a. aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych,

b. regularnego płacenia składek członkowskich,

c. dbania o dobre imię i majątek Stowarzyszenia,

d. promowania celów Stowarzyszenia i zachęcanie do wstępowania w jego szeregi,

e. udziału w zebraniach, Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

f. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

g. wspierania Zarządu w jego działalności.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b. uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Uchwałę w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

2. Członek honorowy zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.

3. Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego oraz nie posiada prawa głosu na Walnym Zebraniu.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna i fizyczna deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.

3. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego oraz nie posiada prawa głosu na Walnym Zebraniu.

4. Członek wspierający – osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela.

§ 16

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

a. dobrowolnego wystąpienia, złożonego na piśmie,

b. rozwiązania Stowarzyszenia,

c. śmierci członka,

d. rozwiązania osoby prawnej – członka wspierającego.

2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:

a) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

b) podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia.

3. Skreślenie z listy członków następuje z powodu:

a) niespełniania obowiązków członkowskich,

b) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym,

c) braku uiszczania składek członkowskich za okres 6 miesięcy.

3. Uchwały w zakresie wykluczenia i skreślenia członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Uchwała Zarządu wraz z uzasadnieniem zostaje wysłana wykluczonemu lub skreślonemu członkowi Stowarzyszenia w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.

5. Od uchwały o wykluczeniu i wykreśleniu przysługuje członkowi odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

2. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się raz na 3 lata na Zwyczajnym Walnym Zebraniu. Zebranie to przyjmuje sprawozdania władz Stowarzyszenia, udziela absolutorium każdemu z członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej osobno oraz wybiera nowe władze. W przypadku zmiany długości kadencji zarządu wynikającej ze zmiany statutu kadencja zarządu ulega odpowiednio wydłużeniu lub skróceniu o właściwy okres.

3. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. W przypadku zmiany długości kadencji zarządu wynikającej ze zmiany statutu kadencja zarządu ulega odpowiednio wydłużeniu lub skróceniu o właściwy okres.

4. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Członkowie Zarządu nie mogą:

a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Komisji Rewizyjnej,

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

7. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, odwołania go z funkcji lub rezygnacji z funkcji. W przeciwnym razie wygasa z dniem wyboru nowych władz.

8. W przypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organy te posiadają prawo kooptacji członków w liczbie nie większej niż 1/3 składu osobowego organu.

9. Kadencja członków pochodzących z kooptacji trwa do najbliższych wyborów wyżej określonych organów.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej zwane ,,Walne Zebranie”) jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. wybór Zarządu i odwołanie jego członków,

b. wybór Komisji Rewizyjnej i odwołanie jej członków,

c. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

d. zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e. udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. podejmowanie uchwał o nadaniu godności członka honorowego,

g. ustalenie wysokości składek członkowskich,

h. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,

i. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

j. podejmowanie wszelkich innych decyzji nie zastrzeżonych dla innych Władz Stowarzyszenia.

§ 19

Walne Zebranie może być:

a. Zwyczajne – zwołane przez Zarząd raz w roku, jednak nie później niż do końca lutego. Podczas każdego zwyczajnego Walnego Zebrania zapoznaje się ze sprawozdaniami władz Stowarzyszenia. Raz na 3 lata Walne Zebranie udziela absolutorium każdemu z członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej osobno oraz wybiera nowe władze.

b. Nadzwyczajne – zwołane do rozpatrzenia spraw na nim przewidzianych z inicjatywy:

– Zarządu,

– Komisji Rewizyjnej,

– 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

§ 20

1. O terminie Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem listem zwykłym lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Kworum na Walnym Zebraniu stanowi połowa członków Stowarzyszenia, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku braku wymaganego kworum, przewodniczący może wyznaczyć w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania, na którym wymagane kworum stanowi połowa przybyłych.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

4. Obrady Walnego Zebrania otwiera  prezes.. Przewodniczącego dokonuje Walne Zebranie.

5. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.

6. Uchwały i przebieg Walnego Zebrania są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant.

§ 21

1. Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej ,,Zarządem”) składa się z 5  członków, w tym z:

a) prezesa,

b) dwóch wiceprezesów,

c) sekretarza,

d) skarbnika.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia,

b. zwoływanie Walnego Zebrania,

c. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

d. opracowywanie planów działania i sprawozdań Stowarzyszenia,

e. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

f. zarządzanie majątkiem,

g. opracowywanie preliminarza dochodów i wydatków,

h. zwoływanie posiedzeń Zarządu według potrzeb, nie rzadziej jednakże niż raz na dwa miesiące,

i. zatwierdzanie pisemnych deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego,

j. przyjmowanie w poczet członków wspierających,

k. przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków o przyjęcie członków honorowych,

l. ustalanie sposobu używania logo, emblematu i pieczęci, które są używane są na dokumentach i wydawnictwach Stowarzyszenia.

§ 23

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

2. Zarząd jest zdolny do powzięcia uchwał przy obecności przynajmniej trzech jego członków.

3. Obradom posiedzeniu Zarządu przewodniczy prezes. W przypadku nieobecności prezesa obradom posiedzeniu Zarządu przewodniczy wiceprezes lub osoba wybrana przez obecnych.

4. Uchwały na posiedzeniu Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

5. Uchwały i przebieg posiedzeniu Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant.

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa jednoosobowo prezes albo dwóch członków zarządu  łącznie, przy czym jednym z nich musi być wiceprezes.

§ 25

Prezes pełni funkcje reprezentacyjne oraz przewodniczy pracom Stowarzyszenia. Prezes w szczególności:

a. wykonuje uchwały Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowarzyszenia,

b. podejmuje samodzielne decyzje w nagłych wypadkach,

c. podejmuje samodzielne decyzje w zwykłych sprawach,

d. przewodniczy Zarządowi Stowarzyszenia,

e. dokonuje podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu Stowarzyszenia oraz koordynuje ich wykonywanie.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego.

§ 27

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz jej zgodności ze statutem,

b) nadzór wykonania preliminarza wydatków i dochodów oraz opinia bilansu rocznego Stowarzyszenia,

c) składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,

d) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania,

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w zakresie wykluczenia i wykreślenia członka Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

b) żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest zdolna do powzięcia uchwał jedynie w obecności jej wszystkich członków.

2. Obradom posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewodniczy jej przewodniczący.

3. Uchwały na posiedzeniu Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

4. Uchwały i przebieg posiedzeniu Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki trwałe i nietrwałe oraz fundusze będące w jego posiadaniu.

2. Fundusze Stowarzyszenia:

a. składki członkowskie

b. dotacje, subwencje

c. darowizny, spadki

d. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia

e. dochody z ofiarności publicznej

3. Stowarzyszenie może gromadzić fundusze na cele statutowe poprzez:

a) zbiórkę publiczną

b) organizowanie imprez artystycznych i działalność wystawienniczą oraz wydawniczą

4. Stowarzyszenie

a) nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b) nie przekazuje ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

d) nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 30

Podjęcie uchwały o zmianie statutu albo rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje likwidatora.

§ 32

1. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie.

2. Likwidator powinien:

a) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania,

b) dokonać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,

c) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreśleniu stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele działalności pożytku publicznego zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

 

Obecnie stowarzyszenie funkcjonuje w oparciu o nowy statut z wyłączeniem zapisów § 9, 16 ust. 1 pkt. b i 24, które nie zostały przyjęte. Sprawa czeka obecnie na rozstrzygnięcie przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.

 


© Stowarzyszenie Bydgoskiej Fontanny Potop   |   Nasze konto:  PKO BP I O/BYDGOSZCZ 26 1020 1462 0000 7402 0103 1087

WebDesign: Strony Internetowe Bydgoszcz